Προσωπικά δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679

Εισαγωγή 
Στην εταιρία μας με διακριτικό τίτλο IpHost και επωνυμία IPHOST Ι.Κ.Ε. με κατοχυρωμένα σήματα τα: IpHost και IPHOST Ι.Κ.Ε. που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, Τερψιθέας 18, Τ.Κ. 12351, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και τηρούμε όλες τις παγκοσμίως αποδεκτές και με βάση τα διεθνή πρότυπα πολιτικές ασφάλειας ώστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα πελατών/συνεργατών που επεξεργαζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο που διέπει την , τόσο την ίδια την εταιρία, όσο και τρίτους που τυχόν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας. Η εταιρία μας δεν τηρεί ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών.

Λαμβάνοντας υπόψιν το νομικό πλαίσιο που ακολουθεί:

 • τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (αναφέρουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα, τους κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005),
 • τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679).

 

Σας παραθέτουμε την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που καταχωρείτε και αποθηκεύουμε για λογαριασμό σας στην εταιρία μας:

Επικοινωνία σχετικά με ζητήματα προσωπικών δεδομένων
Για θέμα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Πωλήσεων της Εταιρίας μας στο 2105445900, μεταξύ 9:00 και 17:00, από Δευτέρα ως Παρασκευή, πλην αργιών ή καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας στο gdpr@iphost.net.

Σκοπός επεξεργασίας και τρόποι χρήσης/επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Ο σκοπός επεξεργασίας καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο συλλογής και την υπηρεσία για την παροχή της οποίας ζητήθηκε η συλλογή τους. Υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες τις οποίες η IpHost δεν θα είναι σε θέση να παρέχει εάν δεν έχει συγκεκριμένους τύπους Προσωπικών Δεδομένων, όπως για παράδειγμα, αναφέρουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται κατά την κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου (domain name) ώστε να μπορούν να δηλωθούν στο αντίστοιχο, ανάλογα με την κατάληξη του, μητρώο κατοχύρωσης ονομάτων.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών/συνεργατών μας:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που αναθέτει ο πελάτης στην εταιρία μας.
Παραθέτουμε στη συνέχεια τα σημεία κατά τα οποία θα ζητήσουμε προσωπικά σας στοιχεία:

Φόρμα Επικοινωνίας με την εταιρία μας μέσω του https://www.iphost.net/el/contact-us/

 • το όνομα και επίθετο
 • τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου
 • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου
 • την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας και υπάγονται στα δικαιώματα των υποκειμένων όπως περιγράφονται παρακάτω.

 

Φόρμα Επικοινωνίας με την εταιρία μας μέσω του account https://account.iphost.net/el/contact.php

 • το όνομα και επίθετο
 • τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου
 • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου
 • την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας και υπάγονται στα δικαιώματα των υποκειμένων όπως περιγράφονται παρακάτω.

 

Φόρμα Εγγραφής ως χρήστης στην εταιρία μας μέσω του https://account.iphost.net/el/signup.php

 • το όνομα και επίθετο, την πλήρη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου κινητού ή/και σταθερού για επικοινωνία, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας για επικοινωνία μέσω αυτού (ιδιώτες)
 • την Επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, την πλήρη διεύθυνση έδρας, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, το επάγγελμα, τον αριθμό τηλεφώνου κινητού ή/και σταθερού για επικοινωνία, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας για επικοινωνία μέσω αυτού, (Επιχειρήσεις)
 • την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες που ενεργοποιείτε στην εταιρία μας

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία λογαριασμού χρήστη/πελάτη στο ERP μας ώστε να έχετε την δυνατότητα να καταχωρείτε παραγγελίες μέσω του πάνελ πελάτη. Επιπλέον θα μπορεί να εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό που ζητάτε ενώ παράλληλα μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας για ζητήματα που αφορούν τις υπηρεσίες που έχετε ενεργές στην εταιρία μας. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται εδώ υπάγονται στα δικαιώματα των υποκειμένων όπως περιγράφονται παρακάτω.

 

Φόρμα Δημιουργίας νέας επαφής μέσω του panel χρήστη

 • το όνομα και επίθετο, την πλήρη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου κινητού ή/και σταθερού για επικοινωνία, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας για επικοινωνία μέσω αυτού (ιδιώτες)
 • την Επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, την πλήρη διεύθυνση έδρας, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, το επάγγελμα, τον αριθμό τηλεφώνου κινητού ή/και σταθερού για επικοινωνία, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας για επικοινωνία μέσω αυτού, (Επιχειρήσεις)
 • την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες που ενεργοποιείτε στην εταιρία μας
 • Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας φυσικού προσώπου (προαιρετικά)

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία επαφή τιμολόγησης στο ERP μας ώστε να έχετε την δυνατότητα να καταχωρείτε παραγγελίες μέσω του πάνελ πελάτη για τις συγκεκριμένη επαφή. Επιπλέον θα μπορεί να εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό που ζητάτε στα στοιχεία αυτά. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται εδώ υπάγονται στα δικαιώματα των υποκειμένων όπως περιγράφονται παρακάτω.

 

Φόρμα Δημιουργίας νέου συνεργάτη στο panel affiliate χρήστη

 • το όνομα και επίθετο, την πλήρη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου κινητού ή/και σταθερού για επικοινωνία, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας για επικοινωνία μέσω αυτού (ιδιώτες)
 • την Επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, την πλήρη διεύθυνση έδρας, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, το επάγγελμα, τον αριθμό τηλεφώνου κινητού ή/και σταθερού για επικοινωνία, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας για επικοινωνία μέσω αυτού, (Επιχειρήσεις)
 • την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες που ενεργοποιείτε στην εταιρία μας
 • Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας φυσικού προσώπου (προαιρετικά)

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία επαφή τιμολόγησης στο ERP μας ώστε να έχετε την δυνατότητα να καταχωρείτε παραγγελίες μέσω του πάνελ πελάτη για τις συγκεκριμένη επαφή. Επιπλέον θα μπορεί να εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό που ζητάτε στα στοιχεία αυτά. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται εδώ υπάγονται στα δικαιώματα των υποκειμένων όπως περιγράφονται παρακάτω.

 

Φόρμα Επικοινωνίας με την εταιρία μας μέσω του ticketing https://www.iphost.net/el/create-ticket/ & https://support.iphost.net/

 • το όνομα και επίθετο
 • τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου
 • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου
 • την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας και υπάγονται στα δικαιώματα των υποκειμένων όπως περιγράφονται παρακάτω.

Τηλεφωνικά
Οι κλήσεις που πραγματοποιούνται από και προς την εταιρία μας μπορούν να ηχογραφούνται για την βελτίωση της ποιότητας καθώς και την διασφάλιση των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Τα δεδομένα που θα σας ζητηθούν κατά την συνομιλίας σας με τον εκπρόσωπο μας θα καταχωρηθούν στην αντίστοιχη φόρμα όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω και διέπονται από τους σκοπούς και τρόπους επεξεργασίας που ισχύουν για αυτές.

Μέσω email
Τα email που αποστέλλονται από και προς την εταιρία μας μπορούν να διατηρούνται για τη βελτίωση της ποιότητας καθώς και την διασφάλιση των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Τα δεδομένα που θα συμπεριληφθούν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την επικοινωνίας σας με την εταιρία μας, θα καταχωρηθούν στην αντίστοιχη φόρμα όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω και διέπονται από τους σκοπούς και τρόπους επεξεργασίας που ισχύουν για αυτές.

 

Φόρμα Χρέωσης Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών

 • Ονοματεπώνυμο Κατόχου
 • Τύπος Κάρτας
 • Αριθμός Κάρτας
 • Ημερομηνία Λήξης
 • CVV2/CVC2

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας και το απόρρητο των στοιχείων αυτών διασφαλίζεται μέσω πρωτόκολλων κρυπτογράφησης και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου, ενώ είναι απολύτως ασφαλής και η μετάδοση τους προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα προβεί στην συναλλαγή μέσω κλειδιών ασφαλείας και ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων. Κατά την καταχώρηση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, χρησιμοποιούνται ασφαλείς διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν στην IpHost να πραγματοποιεί την συναλλαγή με την Τράπεζα Eurobank χωρίς να πραγματοποιείται προώθηση σε εξωτερικό ιστότοπο. Τα δεδομένα και στοιχεία της κάρτας που καταχωρούνται δεν αποθηκεύονται, ούτε διατηρούνται σε αρχεία.

 

 (β) Κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης και εφόσον μας έχετε χορηγήσει, είτε κατά την δημιουργία λογαριασμού μέλους, είτε κατά την εγγραφή σας στα newsletter μας και την προσωποποιημένη επικοινωνία, τα κατά περίπτωση ενδεχόμενα αναγκαία στοιχεία σας, παρέχονται και οι εξής δυνατότητες:

Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωση σας σχετικά με προσφορές, διαγωνισμούς ή άλλα νέα του ευρύτερου ενδιαφέροντος και πάντοτε συναφή με τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

 

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε;

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε και αποθηκεύουμε τα επεξεργαζόμαστε εφόσον έχουμε νόμιμο λόγο για την επεξεργασία αυτή.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να σας παρέχουμε όπως για παράδειγμα η κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου ή η ενεργοποίηση μιας υπηρεσίας φιλοξενίας ενός ιστοχώρου και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας μας στο πλαίσιο αυτό. Επιπλέον, απαιτούνται για την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών ή πώλησης, για τις υπηρεσίες ή προϊόντα που θα επιλέξετε να προμηθευτείτε από την εταιρία μας. Απαραίτητα είναι επίσης για την υποστήριξη μετά την παροχή υπηρεσιών ή πώληση, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες σας (ανανέωση, λήξη κλπ.) και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να: εγγραφείτε στα newsletter, να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές,

 

Ανήλικοι και παιδιά
Η IpHost δεν παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα για αγορά από παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 

Διαβίβαση/κοινοποίηση των δεδομένων σας:
Η IpHost έχει την δυνατότητα να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει με συγκεκριμένους όρους την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Συγκεκριμένα:
Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται σε συνεργαζόμενες εταιρίες με την IpHost με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση των οποίων η εταιρία μας είναι απαραίτητο να διαβιβάσει συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα και πάντοτε σύμφωνα με την ρητή συναίνεση σας. Αναφέρουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εταιρίες παροχής πιστοποιητικών κρυπτογράφησης SSL, μητρώα κατοχύρωσης ονομάτων χώρου όπως E.E.T.T., I.T.E., EURid, OnlineNIC κλπ. κατά την κατοχύρωση ενός domain name κλπ.  Η κοινοποίηση αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών μεταξύ της εταιρίας μας και του φυσικού ή νομικού προσώπου που αφορά.

Στις περιπτώσεις αυτές η IpHost παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας. Υποχρεούται δε, να μεριμνεί ώστε η επιλογή των τρίτων στους οποίους θα αναθέσει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, διασφαλίζουν  ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμονται από αυτό το νομικό πλαίσιο.

 

Υποδομή Αποθήκευσης αρχείων προσωπικών δεδομένων
Οι εφαρμογές που η IpHost χρησιμοποιεί για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το εκάστοτε κανονιστικό και νομικό πλαίσιο λειτουργούν σε ασφαλές περιβάλλον με την κάλυψη ειδικού πιστοποιητικού SSL ώστε να κρυπτογραφεί όλα τα δεδομένα που διακινούνται μέσω αυτών των υπηρεσιών/εφαρμογών. Οι virtual ή physical servers που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων έχουν εγκατεστημένα προγράμματα διασφάλισης της ακεραιότητας και της αποτροπής επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ καλύπτονται με security software για την αποτροπή οποιασδήποτε κακόβουλης επίθεσης.

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

– Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

– Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

– Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης που ρητά μας έχετε δώσει. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Επίσης θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας ή δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρίας μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: gdpr@iphost.net

τηλ: (0030)2105445900

 

Δικαιώματα του υποκειμένου σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την IpHost απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε και να επιβεβαιώνετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με νόμιμο τρόπο. Συνεπώς, ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να ζητάτε να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε ερχόμενοι σε επαφή με την εταιρία μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας ή είτε απευθείας μέσω του panel χρήστη που τηρείτε σε εμάς.

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό μπορείτε να το κάνετε προκειμένου να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντα σας ή ακόμα και άνευ αιτιολόγησης. Σε περιπτώσεις όπως ενδεικτικά, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον κλπ, το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να γίνει επαλήθευση τους, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης τους, (γ) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακόμα και στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και που η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:
Η IpHost σας ενημερώνει ότι εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς όμως να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρίας μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: gdpr@iphost.net
τηλ: (0030)2105445900

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρίας μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
email: gdpr@iphost.net
τηλ: (0030)2105445900

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)
Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 6475600, Fax: (+30) 210 6475628,
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η IpHost εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

 

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα Cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;
Στο site μας www.iphost.net χρησιμοποιoύμε “cookies” για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στο site.

Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς σας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και μπορεί να μας επιτρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπό μας.

Χρήση των Cookies:
Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστοτόπου.
Με την χρήση του site αποδέχεστε την χρήση cookies.

Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:

Session Cookie
Google Adwords
Google Adwords Conversion
Google Analytics
Cookie Consent

Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. Επιπλέον ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου.

 

Επιπλέον Στοιχεία Όταν τα Δεδομένα Συλλέγονται από Τρίτους και Όχι Απευθείας Από Το Φυσικό Πρόσωπο

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η IpHost δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην εταιρία μας. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Τελευταία ενημέρωση της πολιτικής απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων: 24/5/2018

Please wait loading